adscivil logo
Loading...

Định nghĩa đường đỏ đắp bọc

05/09/2022 11:14
967

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Menu : ADSCivil Road / Thiết kế trắc dọc / Định nghĩa đường đỏ đắp bọc

Toolbar:

Command: DNDDB

Sau khi gọi lệnh chọn đường cao trình đắp bọc lớp 1, 2 hoặc 3.. Sau đó chọn đường Pl đắp bọc trên trắc dọc để định nghĩa 

Từ Khóa Nổi Bật
ADSCivil
Chia Sẻ