adscivil logo
Loading...

Định nghĩa địa vật trên trắc ngang

06/09/2022 15:43
894

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Định nghĩa địa vật trắc ngang

Menu: ADSCivil Road / Địa vật / Định nghĩa địa vật trắc ngang

Toolbar:

Command: DNDVTN

Sau đó chọn trắc ngang rồi chọn đường Pl địa vật trên trắc ngang để định nghĩa 

Từ Khóa Nổi Bật
Định nghĩa địa vật trên trắc ngang
Chia Sẻ