adscivil logo
Loading...

Điền thiết kế trắc ngang

12/08/2022 15:21
1951

TỔNG QUAN

 • Các đường trắc ngang thiết kế trên bản vẽ sau khi in ra chỉ mang tính định tính vì các khoảng chênh lệch rất nhỏ, do vậy cần phải điền các thông số thiết kế để làm cơ sở phục vụ việc đọc bản vẽ thiết kế và thi công cho chính xác.
 • Ngoài ra, điền thiết kế trắc ngang cũng giúp cho người thiết kế có thể tự đọc duyệt lại thiết kế một cách tường minh và rõ ràng hơn.
 • Ðiền thiết kế trắc ngang gồm các mục:
  • Ðiền cao độ thiết kế cho các đối tượng thiết kế trắc ngang trên bảng trắc ngang
  • Ðiền độ dốc thiết kế cho các đối tượng thiết kế trắc ngang trên trắc ngang
  • Ðiền cao độ thiết kế cho tim thiết kế trắc ngang và chênh cao thiết kế với tự nhiên tại tim trắc ngang
  • Ðiền giá trị bán kính, siêu cao trái phải, mở rộng phần xe chạy cho các trắc ngang trong đoạn cong.

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

     Menu: ADSCivil_Road \ Thiết kế trắc ngang \ Ðiền thiết kế trắc ngang

     Toolbar:

     Command: DTKTN 

     Xuất hiện hộp thoại điền thiết kế trắc ngang

           

 • Ðánh dấu vào các đối tượng cần điền thiết kế trắc ngang trên bảng. (Có thể chọn hoặc bỏ chọn cho nhiều ô bằng cách đánh dấu nhiều ô, sau đó chọn hoặc bỏ chọn cho một trong các ô đã đánh dấu thì các ô khác đã đánh dấu cũng có tác dụng theo).
 • Ðánh dấu vào để điền siêu cao và mở rộng cho các cọc trong đoạn cong.
 • Ðánh dấu vào để điền cao độ thiết kế cho tim trắc ngang.
 • Ðánh dấu vào để điền chênh cao độ thiết kế với tự nhiên tại tim trắc ngang.
 • Thiết lập thông số điền (cao chữ, kiểu chữ, kích thước mũi tên, …).
 • Chọn để điền  cho  toàn  bộ  các  trắc  ngang  trong  đoạn .
 • Chọn để điền cho từng trắc ngang chọn trên bản vẽ.
Từ Khóa Nổi Bật
Điền thiết kế trắc ngang
Chia Sẻ