adscivil logo
Loading...

Đắp bọc theo cao trình trắc dọc

06/09/2022 17:30
996

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN 

    Menu: ADSCivil_Road \ Thiết kế trắc ngang \ Phân tách khối lượng đắp bọc

   Toolbar:

   Command: DB

   Panel chính của chương trình hiện hộp thoại:

   

 Chọn    sau đó khai báo giới hạn, chiều sâu, dốc taluy, dốc trái và dốc phải.Cuối cùng tích chọn        và " Áp thiết kế" để áp toàn bộ hoặc " Chọn trắc ngang" để áp từng trắc ngang.

 

Từ Khóa Nổi Bật
Đắp bọc theo cao trình trắc dọc
Chia Sẻ