adscivil logo
Loading...

Đảo chiều tuyến

01/09/2022 10:49
1849

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Menu: ADSCivil Road / Hiệu chỉnh tuyến / Đảo chiều tuyến

Toolbar:

Command: DAOCHIEUTUYEN

  • Sau khi gọi lệnh phần mềm sẽ tự động đảo chiều tuyến cập nhật lên cả trắc ngang và trắc dọc .
  • Trắc ngang trước khi đảo chiều:

  • Trắc ngang sau khi đảo chiều

 

 

Từ Khóa Nổi Bật
ADSCivil
Chia Sẻ