adscivil logo
Loading...

Đánh cấp

06/09/2022 17:28
1122

TỔNG QUAN

  • Ðánh cấp là việc tạo bậc để chống trượt khi đắp trên nền tự nhiên có độ dốc lớn (trên 30%). Ðoạn xử lý đánh cấp có nhiều trường hợp sẽ vét bùn trước sau đó mới tiến hành đánh cấp.

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN 

    Đánh cấp chỉ điểm

    Menu:ADSCivil_Road \ Thiết kế trắc ngang \ Ðánh cấp

    Toolbar:

    Command: DC 

    Thực hiện theo thứ tự dòng nhắc lệnh trên command line:

  • Từ điểm: Chỉ điểm bắt đầu đoạn đánh cấp
  • Ðến điểm: Chỉ điểm kết thúc đoạn đánh cấp
Từ Khóa Nổi Bật
Đánh cấp
Chia Sẻ