adscivil logo
Loading...

Chia tấm BTXM mặt đường

06/09/2022 15:59
1683

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:

Menu: ADSCivil Road / Đường bê tông xi măng / Chia tấm bê tông mặt đường

Toolbar:

Command: CC

Sau khi gọi lệnh chọn vào vị trí cần chia tấm bê tông trên bình đồ. Phần mềm sẽ tự động chia tấm bê tông tại vị trí chèn

Từ Khóa Nổi Bật
Chia tấm BTXM mặt đường
Chia Sẻ