adscivil logo
Loading...

Chèn sơ đồ siêu cao mở rộng

05/09/2022 11:43
695

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Menu: ADSCivil Road / Hiệu chỉnh tuyến / Chèn sơ đồ siêu cao

Toolbar:

Command: SEM

  • Sau khi gọi lệnh chọn 1 điểm để xuất sơ đồ siêu cao 

 

Từ Khóa Nổi Bật
ADSCivil
Chia Sẻ