adscivil logo
Loading...

Chèn cọc tại lý trình

06/09/2022 13:54
1314

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:

      Chèn cọc tại Iý trình

      Menu: ADSCivil_Survey \ Khảo sát tuyến \ Cọc trên tuyến \ Chèn cọc trên trắc dọc

     Toolbar:

     Command: CCLT

     Thực hiện theo trình tự dòng nhắc lệnh:

  • Chọn tuyến hiện hành: Chọn vào tuyến cần chèn cọc
    Lý trình: Nhập lý trình cần chèn cọc.

    Cọc được chèn sẽ tự cập nhật trên bình đồ và trắc dọc.

Từ Khóa Nổi Bật
Chèn cọc tại lý trình
Chia Sẻ