adscivil logo
Loading...

Chèn cọc giải phóng mặt bằng trên bình đồ tuyến từ trắc ngang

30/08/2022 14:20
1181

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN 

Menu: ADSCivil Road / Giải phóng mặt bằng / Chèn cọc giải phóng mặt bằng

Toolbar:

Command: CGPMB

Sau khi gọi lệnh panel chính của chương trình xuất hiện hộp thoại:

  • Chọn tuyến hiện hành, giới hạn chèn cọc, chèn cọc GPMB từ mặt bằng lên TN hoặc Chèn cọc GPMB lên TN .Sau đó khai báo ranh giới thiết kế và khoảng dịch trái, phải. Chọn  để chèn cọc giải phóng lên trắc ngang

 

Từ Khóa Nổi Bật
Chèn cọc giải phóng mặt bằng trên bình đồ tuyến từ trắc ngang
Chia Sẻ