adscivil logo
Loading...

Cập nhật số liệu cọc từ trắc ngang

06/09/2022 17:08
980

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

    Menu: ADSCivil_Road \ Trắc ngang tự nhiên\ Cập nhật cao trình trắc ngang

    Toolbar :

    Command: CNCTTN

Sau khi gọi lệnh chọn trắc ngang cần cập nhật cao trình.Phần mềm sẽ tự động cập nhật .

 

Từ Khóa Nổi Bật
Cập nhật số liệu cọc từ trắc ngang
Chia Sẻ