adscivil logo
Loading...

Cập nhật sơ đồ siêu cao mở rộng

06/09/2022 17:04
869

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Menu: ADSCivil Road / Hiệu chỉnh tuyến / Cập nhật sơ đồ siêu cao

Toolbar:

Command: USEM

  • Sau khi gọi lệnh chọn vào sơ đồ siêu cao. Phần mềm sẽ tự động cập nhật.
Từ Khóa Nổi Bật
Cập nhật sơ đồ siêu cao mở rộng
Chia Sẻ