adscivil logo
Loading...

Cập nhật cao trình thiết kế tim đường

06/09/2022 17:23
814

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Menu: ADSCivil Road \ Thiết kế trắc ngang \ Điền thiết kế trắc ngang

Toolbar:

Command: DTKTN

Sau khi gọi lệnh panel chính của chương trình xuất hiện hộp thoại:

  • Tích chọn phần đường muốn điền thiết kế sau đó chọn . Cuối cùng chọn   để điền cho toàn bộ các trắc ngang hoặc chọn để điền cho trắc ngang bất kì.
Từ Khóa Nổi Bật
Cập nhật cao trình thiết kế tim đường
Chia Sẻ