adscivil logo
Loading...

Cập nhật các thay đổi mặt bằng tuyến

06/09/2022 17:01
961

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Menu: ADSCivil Road / Thiết kế trắc ngang / Thiết kế trắc ngang

Toolbar:

Command: TKTN

  • Sau khi gọi lệnh panel chính của chương trình xuất hiện hộp thoại: 

   

  •    Kích chọn    để cập nhật thay đổi đường mặt bằng lên trắc ngang. Sau đó " Áp thiết kế " toàn bộ các trắc ngang. 
Từ Khóa Nổi Bật
Cập nhật các thay đổi mặt bằng tuyến
Chia Sẻ