adscivil logo
Loading...

Cập nhật bề dày địa chất từ trắc dọc

06/09/2022 17:19
847

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN 

Menu: ADSCivil Road / Địa chất / Cập nhật địa chất từ trắc dọc

Toolbar:

Command: CNDCTD

         Sau khi gọi lệnh phần mềm sẽ tự động cập nhật địa chất từ trắc dọc.

           

Từ Khóa Nổi Bật
Cập nhật bề dày địa chất từ trắc dọc
Chia Sẻ