adscivil logo
Loading...

Cấp đường thiết kế

06/09/2022 16:56
1047

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Menu: ADSCivil Survey / Dữ liệu bình đồ / Lưới tuyến 

  • Sau đó kích chọn vào tên tuyến hiện hành, chương trình hiện bảng : 
  • Chọn trực tiếp vào phần " Cấp đường" để thay đổi 
  • Tiếp theo vào lệnh CN, kích chọn vào đỉnh đường cong, chương trình hiện bảng 

  • Kích chọn để phần mềm tự động tra lại tiêu chuẩn cho vận tốc thiết kế sau khi cập nhật lại cấp đường. 
Từ Khóa Nổi Bật
Cấp đường thiết kế
Chia Sẻ