adscivil logo
Loading...

Cài đặt tùy biến hiển thị ghi chú

15/08/2022 10:03
2123

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:

 • Gọi lệnh băng 1 trong các phương thức
  •  Menu : ADS_Sewer \ Hiển thị kết quả \ Cài đăt hiển thị
  •  Toolbar :
  •  Command: TTHT 
 • Sau khi gọi lệnh, chọn 1 trong các trang đăt thông số:
  •  Cài đăt hiển thị ghi chú thông tin ga
  •  Cài đăt hiển thị ghi chú thông tin đường ống
  •  Cài đăt hiển thị ghi chú thông tin tọa độ ga
  •  Cài đăt hiển thị ghi chú thông tin cao độ cửa ga

 • Chọn mục để bật hộp thoại cài đăt hiển thị thông tin ghi chú hố ga
 • Lấy thông tin hiện có của đối tượng:
  •  Chọn nút
  •  Chọn đối tượng ghi chú hố ga trên bản vẽ
 • Đăt các thông số cao độ:
 • Thành phần: tối đa có 3 cao độ:
  • Cao độ măt – được ký hiệu: (M)
  •  Cao độ đáy cống – được ký hiệu (DC)
  •  Cao độ đáy – được ký hiệu (D)
 • Các cao độ được nhập theo mẫu ký hiệu@độ chinh xác và ngăn cách nhau bởi dấu chấm phẩy.

  Ví dụ: M@3;DC@2 có nghia là điền 2 cao độ là cao độ măt (lấy độ chính xác đến 3 chư số và cao độ đáy cống (lấy độ chính xác đến 2 chư số.

  • Kiểu chư: Textstyle của chư cao độ
  • Cao chư: Text height của chư cao độ
  • Màu chư: màu của chư cao độ
  • Kích thước : Xem Hình 3.4.4- 1và Hình 3.4.4- 2
  • KT. tiền tố: Xem Hình 3.4.4- 1và Hình 3.4.4- 2
  • Hiển thị: bật/tắt tiền tố nhãn của cao độ

 • Đăt thông số tên hố ga:
  • Kiểu hiển thị: Thứ tự sắp xếp Tên, Tiền tố tên ga, hậu tố tên ga (thuộc tính này chỉ áp dụng cho ghi chú mẫu 2)
  •  Kiểu chư: Textstyle của chư tên hố ga
  •  Cao chư: Text height của chư tên hố ga
  •  Màu chư: màu của chư tên hố ga
  •  Kích thước bao: Xem Hình 3.4.4- 2và Hình 3.4.4- 3
 • Đăt thông số mui tên
  • Khoảng cách
  • Góc nghiêng
  • Góc nghiêng điền
  •  Kích thước bao
 • Các thông số hiển thị mui tên: Xem Hình 3.4.4- 2 và Hình 3.4.4- 3
  • Cập nhật thuộc tính:
  •  Chọn nút
  •  Chọn các đối tượng trên bản ve.
 • Chọn nút để lưu lại thông số đã đăt làm thông số măc định

Chú ý: Đánh dấu vào muc  để bo qua 2 thuộc tinh góc nghiêng mà chỉ nhân giá tri thuộc tinh khác

 

Từ Khóa Nổi Bật
khai báo ghi chú ghi chú tùy biến hiển thị ghi chú Cài đặt tùy biến hiển thị ghi chú
Chia Sẻ