adscivil logo
Loading...

Bảng tổng hợp khối lượng nhiều lô

06/09/2022 13:59
1279

TỔNG QUAN

  • Xuất ra tổng hợp khối tượng đào đắp của lô san nền

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

  • Gọi lệnh từ Command:

Command : XKQ 

1: Khối  lượng ô lưới

2: Khối lượng hàng cột

3: Khối lượng hàng cột 2

4: Khối lượng Taluy

5: Tổng hợp khối lượng nhiều lưới

6: Bảng tọa độ nút lưới

7: Table Cut Fill Quantity

8: Bảng khối lượng đào đắp

Level Command : 5 

  • Đánh dấu các lô cần xuất khối lượng
  • Chọn nút để sắp xếp thứ tự
  • Chọn nút

  • Chỉ điểm chèn bảng

Bảng tổng hợp khối lượng nhiều lô

Từ Khóa Nổi Bật
Bảng tổng hợp khối lượng nhiều lô
Chia Sẻ