adscivil logo
Loading...

Bảng tọa độ cọc

12/08/2022 16:19
1859

TỔNG QUAN

  • Bảng tọa độ cọc thống kê toàn bộ các tọa độ của các cọc theo hệ tọa độ vuông góc chuẩn để thuận tiện cho việc cắm tuyến ngoài hiện trường.
  • Trên bảng tọa độ cọc, đối với các tuyến khảo sát chỉ có cao độ tự nhiên, còn đối với tuyến thiết kế sẽ có cả cao độ tự nhiên và cao độ thiết kế.

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

    Menu: ADSCivil_Road \ Bảng biểu \ Bảng tọa độ cọc

    Toolbar:

    Command: BTDC 

    Sau khi gọi lệnh chọn tuyến cần xuất bảng trên bản vẽ, sau đó chỉ điểm chèn bảng.

Từ Khóa Nổi Bật
Bảng tọa độ cọc
Chia Sẻ