adscivil logo
Loading...

Bảng thống kê khe co dãn

30/08/2022 13:51
1144

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Xuất bảng thống kê khe co dãn

Menu: ADSCivil Road / Đường bê tông xi măng / Xuất bảng thống kê khe co dãn

Toolbar:

Command: BTKKCD

  • Sau khi gọi lệnh chọn lưới san nền sau đó kích chọn 1 điểm để xuất bảng thống kê khe co giãn dọc, ngang. Xuất bảng biểu đường BTXM

 

Từ Khóa Nổi Bật
Bảng thống kê khe co dãn
Chia Sẻ