adscivil logo
Loading...

ADSCivil RoadMarking

14/12/2021 8:39
3198

ADSCivil RoadMarking - Công cụ thiết kế chuyên dụng đầu tiên ở Việt Nam hỗ trợ công tác thiết kế tổ chức giao thông và thiết kế an toàn giao thông

THIẾT KẾ TỔ CHỨC GIAO THÔNG - THIẾT KẾ AN TOÀN GIAO THÔNG

Thiết kế tổ chức giao thông theo QCVN 41:2019 bao gồm:

  • Hệ thống vạch sơ kẻ đường và biển báo giao thông theo thư viện tích hợp mặc định

  • Trích xuất vản vẽ cấu tạo chi tiết vạch sơn kẻ đường

  • Tính toán tự động để thiết kế vạch sơn tổ chức giao thông trong đường cong

  • Thống kê khối lượng vạch sơn kẻ đường, biển báo giao thông

  • Thiết kế và thống kê khối lượng hộ lan an toàn giao thông

  • Chèn và thống kê khối lượng lượng, tọa độ định vị cọc tiêu

LẬP BÁO CÁO KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG TUYẾN ĐƯỜNG

  • Hiện trạng hư hỏng mặt đường

  • Hiện trạng vạch sơn

  • Hiện trạng biển báo

Từ Khóa Nổi Bật
ADSCivil
Chia Sẻ