adscivil logo
Loading...

Sao chép thiết kế trắc ngang

12/08/2022 15:10
1891

TỔNG QUAN

  • Ðối với các trắc ngang cần phải định nghĩa thiết kế, việc vẽ, định nghĩa lặp đi lặp lại các đối tượng giống nhau sẽ mất nhiều thời gian và gây nhàm chán.
  • Sao chép đối tượng trắc ngang thiết kế là việc sao chép các đối tượng thiết kế trắc ngang (mặt đường, dải phân cách, taluy, …) theo cao độ tim thiết kế.
  • Khi sao chép thiết kế trắc ngang sẽ lấy đối tượng từ 1 trắc ngang gọi là trắc ngang gốc.
  • Các đối tượng sao chép mới sẽ xóa các đối tượng cùng loại đi (VD khi sao chép mặt đường trái thì mặt đường trái cũ của các trắc ngang được sao chép sẽ bị xóa đi để thay thế bằng mặt đường của trắc ngang gốc.

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

     Menu: ADSCivil_Road \ Thiết kế trắc ngang \ Sao chép thiết kế TN

     Toolbar:

     Command: CPTK

  • Chọn trắc ngang gốc có đối tượng thiết kế cần sao chép trên bản vẽ.
  • Xuất hiện hộp thoại sao chép đối tượng:

  • Ðánh dấu vào các đối tượng cần sao chép trong danh sách
  • Chọn để sao chép cho toàn bộ các trắc ngang trong khoảng
  • Chọn để sao chép đối tượng cho từng trắc ngang đuợc chọn trên bản vẽ.
Từ Khóa Nổi Bật
Sao chép thiết kế trắc ngang
Chia Sẻ