adscivil logo
Loading...

Định nghĩa taluy theo độ dốc

06/09/2022 17:25
1267

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

        Menu: ADSCivil_Road \ Thiết kế trắc ngang \ Thiết kế trắc ngang 

        Toolbar :

        Command : TKTN 

        Sau khi gọi lệnh panel chính của chương trình xuất hiện hộp thoại:

       Tại đây khai báo cho bên taluy trái và taluy phải mỗi bên bao gồm taluy đắp và taluy đào. Khai báo phần

 Điền độ dốc muốn khai báo ở phần " Độ dốc 1 " để định nghĩa taluy đào đắp theo độ dốc riêng. Sau khi khai báo xong chọn      để áp toàn bộ trắc ngang hoặc để áp từng trắc ngang.

Từ Khóa Nổi Bật
Định nghĩa taluy theo độ dốc
Chia Sẻ