adscivil logo
Loading...

Đăt lại tên hố ga theo tuyến

15/08/2022 9:27
975

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

 • Gọi lệnh băng 1 trong các phương thức
  •  Menu: ADS_Sewer\ Hố ga \ Thiết kế chi tiết ga
  •  Toolbar :
  •  Command: HG 
 • Sau khi hiện hộp thoại, thực hiện theo các bước:
  1.  Chọn tuyến
  2.  Đánh dấu các hố ga cần đăt lại tên trong danh sách
  3.  Nhập tên ga mới theo mẫu: Tiền tố@số thứ tự
  4.  Chọn nút
  5.  Kích chọn nút để lưu lại

Từ Khóa Nổi Bật
đặt tên hố ga theo tuyến đặt tên ga theo tuyến đặt tên ga
Chia Sẻ