adscivil logo
Loading...

Bảng cao độ thi công

07/09/2022 8:06
957

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Menu: ADSCivil Road / Đường bê tông xi măng / Xuất bảng tọa độ nút

Toolbar:  

Command: BANGTOADONUTLUOI

Chọn vào lưới sau đó chọn 1 điểm để xuất bảng tọa độ.

Từ Khóa Nổi Bật
Bảng cao độ thi công
Chia Sẻ