07/04/2022

1 min read

Total View: 61

ADSCIVIL - Trong công tác biên tập và hoàn thiện hồ sơ khảo sát địa hình, khảo sát tuyến đường

ADSCIVIL - Trong công tác biên tập và hoàn thiện hồ sơ khảo sát địa hình, khảo sát tuyến đường:

1. Load điểm đo từ tệp toàn đạc lên bản vẽ autocad

2. Lọc và hiển thị điểm đo theo mã địa vật, theo tên điểm

3. Nối các điểm đo có cùng mã địa vật hoặc cùng tên điểm thành các đường 3dpolyline

4. Chèn các địa vật lên trắc ngang tuyến.

arrow_upward